6331 Sayılı İSG kanunu

6331 Sayılı İSG kanunu

01.05.2023
1039

6331 sayılı kanun; Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm Çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

Kapsam dışı 6331 sayılı Kanun TSK bünyesindeki; Fabrikalarda, bakım merkezlerinde ve dikimevi ve benzeri işyerlerinde uygulanır. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetlerinde uygulanmaz.

6331 sayılı kanun; Genel kolluk kuvvetleri faaliyetleri, Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetler, tek başına çalışanlar için ve ev hizmetlerinde uygulanmaz.

6331 sayılı kanun; Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde uygulanmaz.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışana Çalışan temsilcisi denir.

Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiye destek elemanı denir.

15 yaşını bitirmiş (tamamlamış) ancak 18 yaşını doldurmamış çalışana genç çalışan denir.

İş güvenliği uzmanı; İSG alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemandır.

6331 sayılı yasaya göre İş kazası tanımı; İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olaydır.

Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.

Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği organizasyona işyeri denir.

Aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler işyeri kapsamındadır.

6331 sayılı kanunda tanımlanan Konsey; Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyidir.

6331 sayılı kanuna göre Meslek Hastalığı; Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır.

Bazı mesleklerde daha çok görülen hastalıklar

WHO tarafından tanımlanmış hastalıklar

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim;

İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüne önleme denir.

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalarına; risk değerlendirmesi denir.

İSG açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, donanımı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubuna Tehlike sınıfı denir.

6331 sayılı kanuna göre Teknik Eleman; Teknik öğretmen, fizikçi, biyolog ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin İSG programı mezunlarıdır.

İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür ve aşağıdakileri yapmak zorundadır;

Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

İşyerinde alınan İSG tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

İSG tedbirlerinin maliyetinin bir kısmını çalışanlara yansıtamaz.

İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması gerekir;

Risklerden kaçınmak

Risklerle kaynağında mücadele etmek

İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş donanımı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek

Teknik gelişmelere uyum sağlamak

Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; İSG hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabilir.

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak İSG hizmetlerinin sunulması konusunda işverenin aşağıdaki zorunlulukları vardır;

Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.

Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını OSGB‟ den hizmet alarak yerine getirebilir.

Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini işveren kendisi üstlenebilir. Yani işveren şartları sağladığı takdirde; iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevini de üstlenebilir.

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar.

Kendisine İSG ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

7

Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; İSG hizmetlerini, 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.

Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

Giderleri SGK tarafından iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle aşağıdaki işyerlerinin İSG hizmetlerinin yerine getirilmesi için aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir;

Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.

Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.

Yapılan kontrol ve denetimlerde haksız destek aldığı saptanan işverenlerden o ana kadar yapılan destekler yasal faizleri ile birlikte geri alınır.

Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı işverene karşı sorumludur.

*İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyleilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir.

*Bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesidurumunda Bakanlık ilgili birimlerine bildirim yapılır.

*Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasınaneden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

 

Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren; İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi kurar.

Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında

İlgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile görevlendirilebilir.

Görevlendirmeye ilişkin olarak çalışılan her saat 200 gösterge ile çarpılarak 80 saat üzerinden ek ödeme yapılır.

İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu

Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi

İşyerinin tertip ve düzeni

Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

İşyerinde uygulanacak İSG tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve İşyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

İşveren İSG yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlamak zorundadır.

İşveren aşağıdaki ilkeler doğrultusunda Acil durum planları yapmak veya yaptırmak zorundadır;

8

Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş donanımı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alı

Yapılan acil durum planlaması için öncelikle İlk yardım, Acil tıbbi müdahale, Kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. Su baskını öncelikli değildir.

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren;

 

  • Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir

 

  • Durumun devam etmesi hâlinde gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler işyerini terk edemez

 

  • Gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez.

Çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlar için;

İstenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine işveren imkân sağlar.

Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz

Gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmeleri istenemez

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar; işyerinde varsa İSG Kurul başkanı veya sekreterine, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işveren veya işveren vekiline yazılı olarak başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.

✓ Bu durumda kurul veya işveren; Acilen toplanarak derhâl (aynı gün) kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder.

✓ Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışanlar;

Gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir

Çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücretlerini tam olarak alırlar

Çalışmaktan kaçındıkları durumda kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklı kalır

Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda gerekli yazılı başvuruyu yapmadan işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere giderse; bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz

İş sözleşmesiyle çalışanların talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre;

Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır

İSG Kanunu 25. Md. göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz

Çalışan iş akdini feshedebilir

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim;

İş kazaları kazadan sonraki 3 iş günü içinde işveren tarafından bildirilir

Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde işveren tarafından bildirilir

9

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir

Çalışanların aşağıdaki sağlık muayenelerinin yapılmasını işveren sağlamak zorundadır;

İşe girişlerinde işe giriş muayenesi

İş değişikliğinde yeniden işe giriş muayenesi

İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

6331 sayılı Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporlarını vermeye İSGB veya hizmet alınan OSGB bünyesindeki işyeri hekimi ve TSM’ler yetkilidir.

İSGB veya hizmet alınan OSB’de görevli olan işyeri hekimi tarafından verilen raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır ve verilen kararlar kesindir.

Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

İşyerinde İSG sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir;

İşyerindeki sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici önlemler

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda kimlerin görevlendirildiği

Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların işverenlerine tehlike, risk, acil durum vb. konularında gerekli bilgileri verir

Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, aşağıdaki durumlarda ve düzenli aralıklarla tekrarlanır;

Çalışma yeri veya iş değişikliğinde

İş donanımının değişmesi hâlinde

Yeni teknoloji uygulanması hâlinde

Çalışanlara verilecek eğitimler konusunda;

Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.

Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

İşbirliği aşağıdaki konuları kapsamalıdır;

İSG ile ilgili konularda görüşlerinin alınması

İSG konularında teklif getirme hakkının tanınması

İSG ile ilgili konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması

Yeni teknolojilerin uygulanması konusunda

Seçilecek iş donanımı konusunda

10

Çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında

İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi.

Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve donanımın belirlenmesi.

Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi

Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve donanımın belirlenmesi

Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi

Çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışanlara verilecek eğitimin planlanması

İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda; Çalışanlar veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcileri yoksa çalışan temsilcileri ile işbirliği yapar.

İşyerinde İSG için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında çalışanlar veya çalışan temsilcileri yetkili makama başvururlarsa hakları kısıtlanamaz

İşveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda çalışanların yükümlülükleri;

İşyerindeki demirbaş veya sarf malzemelerini kurallara uygun şekilde kullanmak bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek

Kendilerine sağlanan KKD’yi doğru kullanmak ve korumak.

İşyerindeki sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işveren/işveren vekiline derhal haber vermek.

Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

Kendi görev alanında, İSG sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak

İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, belirli sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir. Sayılar aşağıdaki gibidir;

2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir kişi

51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki kişi

101 ile 501 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç kişi

501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört kişi

1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş kişi

2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı kişi

Ulusal İSG Konseyinin başkanı ÇSG Bakanlığı müsteşarıdır

İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, İSG konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla 2 temsilci Ulusal İSG Konseyine üye olabilir

Ulusal İSG Konseyinin sekretaryası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Ulusal İSG Konseyi ile ilgili olarak;

Konsey, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu kararı belirler.

Çekimser oy kullanılamaz.

Konsey yılda iki defa olağan toplanır.

Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

İSG Kurulu kurulabilmesi için; Elli ve daha fazla çalışanın bulunması ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapılması gerekir.

İSG Kurulunun İSG mevzuatına uygun kararlarını işveren uygulamak zorundadır.

11

Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde İSG Kurulu ile ilgili olarak;

 

Asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.

 

Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

 

İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

 

Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.

 

Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

 

 

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon bu tür merkezlerin yönetimi tarafından sağlanır.

 

6331 sayılı kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi İSG yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişleri tarafından yapılır.

 

6331 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişinde 4857 sayılı yasanın 92.  93. 96. ve 107. Madde hükümleri uygulanır.

 

Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi konusu ve sonuçlarına ait işlemler Millî Savunma Bakanlığı ve Bakanlıkça birlikte hazırlanan “Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi Ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yürütülür.

 

İlgili mevzuata uygun olmayan işyerlerinde iş durdurulabilir. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde ek olarak Risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulabilir.

 

İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir.

 

Tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak üzere iş Tespiti yapan iş müfettişi tarafından durdurulur

 

İşin durdurulması ile ilgili olarak;

 

Karar ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir

İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine getirilir.

 

Tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir

 

İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi gerekir

 

Bakanlığa bildirim hâlinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır

 

İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür

 

  1.     5888.İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir.

12

Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve 6 iş günü içinde karara bağlar.

Mahkeme kararı kesindir.

 

İşveren tarafından yapılan itiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez.

 

İSG Kanununda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilir

 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 30 iş günü içinde ödenir.

 

 

İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir.

 

6331 sayılı İSG Kanununa göre düzenlenen kağıtlar Damga vergisinden muaftır

 

6331 sayılı İSG Kanununa göre işlemler Harçtan müstesnadır

 

 

İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. Aşağıdaki durumlarda çalışanlar için alkollü içki kullanma yasağı uygulanmaz;

 

Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenler.

 

Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlar.

İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlar.

 

İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir.

 

İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır

 

Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işyerleri Hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işletmeye açılabilir

 

6331 sayılı İSG Kanununa göre işverenin sorumluluğundadır;

 

Önlem almak

Eğitim vermek

Denetim ve Gözetim

 

İSG kurallarını ihlal eden işverenler bazı idari yaptırımlarla karşılaşırlar.

İşin durdurulması İdari yaptırımdır.

 

İşçinin İSG yönünden çalışmasının sakıncalı olduğu işyerlerinde, işin durdurulması idari bir yaptırımdır

İşverenin, kamu hukukuna dayanan İSG önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralı İSG Kanunu içinde yer alır

İş Kazası veya meslek hastalığı meydana gelmeden önce oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları İSG Kanununda yer alır

İşverenin İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu İSG Kanununda yer alır.

Eğitmen: Ali Ender Dicle

Hashtag

Yorumlar


no record
Yorum eklemek için lütfen giriş yapınız.

Benzer Blog Yazıları