İş hijyeni

İş hijyeni

01.05.2023
909

Hijyen; “Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütünüdür” Çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının aşağıdaki işyerlerini ilgilendirir;
 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerleri
 • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri
 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler
 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları

 

Hijyen eğitimi yönetmeliğinin yürütmesinden sorumlu bakanlıklar;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı-----İçişleri Bakanı------------Sağlık Bakanı

Hijyen Eğitimleri planlamak üzere komisyon Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulur

Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin kapsadığı iş yerleri için;

İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur

Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de hijyen eğitimi almaya mecburdur

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz

 1.     16778240.Hijyen eğitimlerinin süresi 8 saatten az olamaz

 

 1.     16778241.Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumları hijyen eğitimi verebilir

 

 1.     16778242.Komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde olmak üzere İş yeri sahipleri ve işletenleri hijyen eğitimi verebilir

 

 1.     16778243.Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumlarınca, katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilir

 

 1.     16778244.Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından tedarik edilir

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitimlerin planlanması için iş

kollarının gruplandırmasını yapmak, iş kollarının yapısına uygun olarak eğitimleri planlamak ve iş kollarının durumuna göre eğitim içeriğini belirlemek üzere aşağıdaki üyelerden oluşan bir komisyon kurulur.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir başkan

Bakanlıklarca görevlendirilecek birer üye

Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, bir halk sağlığı uzmanı, bir deri ve zührevi hastalıkları uzmanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek bir veteriner hekim ve bir gıda mühendisi/ziraat mühendisi (gıda veya süt bölümü mezunu)

Söz konusu komisyon;

Komisyon yılda en az bir kez toplanır

Kararlar, salt çoğunlukla alınır

Komisyonun sekretarya hizmetleri Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülür

Bazı hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar. Bunlar;

 1.     5888.Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar

 

 1.     5889.Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri, halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar

 

 1.     5890.Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar

Hashtag

Yorumlar


no record
Yorum eklemek için lütfen giriş yapınız.

Benzer Blog Yazıları